• VIE
  • 한국어
  • ENG

Xây dựng nhà kho trung chuyển

  • Địa chỉ: KCN Yên Phong, Bắc Ninh
  • Khách hàng: Tập đoàn Hòa Phát
  • Hạng mục:
  • Năm hoàn thành: 2020