• VIE
  • 한국어
  • ENG

Xây dựng nhà máy nhiệt điện

  • Địa chỉ: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
  • Khách hàng: Nhà máy nhiệt điện Phả Lại
  • Hạng mục: Nhà kho nhiên liệu
  • Năm hoàn thành: 2019