• VIE
  • 한국어
  • ENG

Xây dựng nhà xưởng

  • Địa chỉ: KCN Nam Sách, Hải Dương
  • Khách hàng: Nhà máy nhựa An Phát
  • Hạng mục: Nhà kho vật tư
  • Năm hoàn thành: 2016